Un altre impacte gravíssim de l'hotel

El projecte d'hotel de la Font Roja incompleix els requisits de seguretat en cas d'incendis

El compliment dels requisits exigits pel Codi Tècnic d'Edificació tindria un impacte ambiental brutal sobre el bosc i el paisatge, totalment inacceptable


Alcoi, 7/juny/2010

El Codi Tècnic d'Edificació (CTE), que és d'aplicació a les noves construccions o rehabilitacions, inclou un apartat de seguretat en cas d'incendis que el projecte d'hotel de la Font Roja, presentat per la Diputació d'Alacant, incompleix en alguns punts molt importants.

Una de les condicions exigides pel CTE per a les edificacions limítrofes o interiors a àrees forestals (1 ) és l'obertura d'una franja de 25 metres d'amplària que separe la zona edificada de la forestal, la qual ha d'estar lliure d'arbustos o de vegetació que puga propagar un incendi forestal. També seria obligatori obrir un camí de 5 metres d'amplària al voltant de la zona edificada, ampliar l'actual camí d'accés que discorre per la mateixa vora de la glorieta dels Paellers i crear una replaça de 25 metres de diàmetre al final del carrer de xalets (a l'extrem oest de l'avinguda del Dr. Espinós).

El compliment d'aquests requisits per a construir l'hotel tindria un impacte brutal sobre la vegetació existent a la mateixa vora dels xalets, ja que suposaria arrasar un carrascal madur en ple parc natural (en part dins de l'àrea de protecció integral) i l'eliminació d'espècies protegides i d'arbres singulars. També requeriria un enorme moviment de terres a l'oest dels xalets.

En definitiva, el compliment dels requisits de seguretat contra els incendis del Codi Tècnic d'Edificació en el cas de la construcció dels edificis de l'hotel en l'àrea dels antics xalets suposa un impacte que, per ell mateix, ja fa inacceptable el projecte.

La pretensió dels autors del projecte d'excloure'l de l'aplicació d'aquests requisits basant-se en l'altura d'evacuació dels edificis no té cap fonament, ja que la seua finalitat no té res a veure amb les condicions d'aproximació i maniobra dels serveis d'evacuació, sinó amb les condicions de seguretat de les zones edificades limítrofes o interiors a les àrees forestals; així ho acredita l'informe tècnic redactat per l'arquitecte tècnic Sr. Iñaki Sáez, que analitza els incompliments en aquest aspecte del projecte hoteler. De fet, l'establiment de la franja de separació entre les zones edificades i el bosc és un requisit lògic que ja ha incorporat la legislació valenciana per als nous desenvolupaments urbanístics junt a zones forestals. (2)

El nou impacte que denuncia l'assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" s'afegeix a la llarga llista d'arguments que demostren que no té cap sentit construir en el cor d'un paratge tan valuós com la Font Roja un hotel inviable des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

L'assemblea exigeix a la Diputació d'Alacant i a l'Ajuntament d'Alcoi que no malgasten ni un euro més en aquest projecte absurd i que destinen els seus recursos a cobrir les autèntiques necessitats del Parc Natural: restauració de caves i masos, millora dels serveis que requereixen els visitants, millor dotació de personal, suport als allotjaments rurals ja existents, etc.

NOTES:

1. Veg. punt 6 de l'apartat 1.2 (Entorn dels edificis) del CTE SI-5:
"6. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado."

2. Així, l'article 25.bis, sobre el risc d'incendis forestals, del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística estableix el següent:
"Per a la prevenció d'incendis forestals, el planejament ha d'establir les condicions mínimes següents:
1) Ha d'haver-hi una franja de 25 metres d'amplària separant la zona edificada de la forestal, permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, i si és el cas, amb l'estrat arbori fortament aclarit i podat fins a 2/3 de l'altura total de cada peu, així com un camí perimetral de 5 metres d'amplària.
2) En els establiments industrials de risc mitjà i alt situats en llocs de vent fort s'ha d'augmentar la franja de 25 metres en un 100%, almenys en les direccions dels vents més desfavorables.
3) La referida franja de protecció, com també el camí perimetral, que han de separar la zona edificada o industrial de la forestal s'integraran en el planejament urbanístic i no afectaran sòl forestal classificat com a no urbanitzable.
4) La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dos vies d'accés alternatives, cada una de les quals ha de complir:
a) Amplària mínima lliure 5 m.
b) Altura mínima lliure o gàlib 4 m.
c) Capacitat portant del vial 2.000 kp/m².
d) En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça d'una corona circular els radis mínims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplària lliure per a la circulació de 7,20 m.
5) Quan no es puga disposar de les dos vies alternatives indicades en el paràgraf anterior, l'accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 m de radi.
(…)"

També podem trobar referències semblants en les normes tècniques dels Plans Bàsics d'Actuacions de Prevenció d'Incendis Forestals de diversos parcs naturals valencians (Serra Gelada, Hoces del Cabriel) i en nombroses declaracions d'impacte ambiental de plans urbanístics, que incorporen aquest criteri del CTE.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

La petjada d'Urbano Rubio a Catral

Últimes notícies de l'empresari que havia de salvar Alcoi amb l'hotel de la Font Roja


Article de Javier Llopis, periodista
d'Aramultimèdia

Una joya

Javier Llopis


Aramultimèdia, 1/juny/2010

Los empleados llevan cuatro meses sin cobrar. El dueño, que actualmente está desaparecido, hace más de un año que no abona las cuotas de la Seguridad Social. El restaurante esta cerrado por falta de suministros. No hay teléfono y tampoco hay clientes.

Esta es una descripción rápida (que aparece en la práctica totalidad de la prensa provincial) del estado actual del hotel Villa de Catral, promovido por la empresa C Dosmil, propiedad de Urbano Rubio Díaz. Sí, han escuchado bien, el mismo empresario al que el Ayuntamiento de Alcoy le encargó por decreto ley el hotel de la Font Roja. A la vista de esta situación, surge una pregunta de difícil respuesta: ¿De dónde saca el PP de Alcoy estas joyas?.

De no mediar las denuncias de irregularidades, presentadas por la coordinadora ciudadana, este "empresario ejemplar" habría construido un establecimiento hostelero en el corazón del más emblemático de los parajes naturales alcoyanos. De no descubrirse que había sido condenado por una estafa inmobiliaria en Guadalajara, este bendecido lince de los negocios habría dejado ya su imborrable huella en el Carrascal, tal y como lo ha hecho en la localidad de Catral.

Todavía se recuerda la indignada carta de renuncia de la empresa a la construcción del hotel, justificando su retirada por el rechazo ciudadano a un proyecto irreprochable y altamente respetuoso con el medio ambiente. Todavía se recuerda cómo el PP alcoyano salió en defensa del promotor, acusando a la chusma roja y ecologista de espantar con sus calumnias a solventes inversores, que iban a traer la prosperidad a la ciudad. Todavía se recuerda al alcalde, afirmando que "no es obligación del Ayuntamiento investigar las empresas que quieren invertir en Alcoy".

Con estos sangrantes precedentes, resulta imposible tener un mínimo de confianza respecto a las intenciones del gobierno municipal del PP para el hotel de la Font Roja. Ni la intervención de la Diputación Provincial de Alicante, con su ejército de impolutos técnicos ambientales, es capaz de eliminar el tufo que acompaña a esta polémica obra. No hay desinfectante en este mundo capaz de acabar con la peste de una criatura que nació ya podrida.