La font de la Font Roja, en perill

El soterrani de l'hotel de la Font Roja és una amenaça molt greu per a la pròpia font

L'excavació del soterrani destruiria la conducció que du l'aigua des del naixement fins a la font, per baix dels antics xalets


Alcoi, 26/maig/2010

El projecte de l'hotel de la Font Roja elaborat per la Diputació d'Alacant no disposa de cap estudi geotècnic; per tant, no s'ha analitzat la possibilitat real de construir una planta subterrània, a pesar dels problemes greus que podria ocasionar l'excavació de la zona afectada.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha pogut consultar un estudi geotècnic de la zona afectada, realitzat fa quatre anys per Geolevante SL a petició de l'Ajuntament d'Alcoi. Aquest estudi, encara que no contemplava la construcció de cap soterrani, sí que oferia algunes dades molt preocupants pel que fa a les característiques del terreny i a la situació de l'alcavó que condueix l'aigua a la pròpia font Roja.

Així, el treball constata que la parcel·la on es vol construir el complex hoteler està travessada, a una profunditat aproximada de 2,8 m respecte a la rasant del solar, per una séquia per la que discorre una tuberia que condueix l'aigua del naixement de la font Roja fins a la mateixa font.

Cal tindre en compte que la construcció del soterrani de l'hotel implicaria excavar i buidar el terreny a més de 4 metres i mig de profunditat (el sòl del soterrani es troba a 4 metres de profunditat respecte a la rasant; s'hi hauria d'afegir l'excavació d'uns 70 cm més per a la solera de formigó).

Les repercussions que l'excavació de la planta subterrània podria tindre sobre la font Roja són molt preocupants. Aquesta preocupació es recull en l'estudi geològic "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador" (redactat pel geòleg Sr. Carlos Couzo):

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

També es fa referència a aquest greu problema en un informe realitzat per l'arquitecte Sr. Joan Josep Moya:

"No hay que olvidar que la naturaleza impermeable de las capas arcillosas que atraviesan el espacio subterráneo de los "chalets" son las que permiten que las aguas procedentes del barranco de la "Cova Gelada" se conduzcan y afloren en la fuente que da nombre al paraje. Debe alertarse del riesgo que supone para la continuidad de la Font Roja alterar la composición de las capas freáticas subterráneas, pues la construcción de un sótano lineal equivaldría a la interposición de una barrera artificial de 150 metros de longitud y al menos 3 metros de altura".

Entenem, en conseqüència, que l'obra prevista és una amenaça real per a la permanència de la font Roja, que els redactors del projecte de l'hotel ni tan sols han tingut en compte. Cal recordar que la normativa del Parc Natural (art. 19 del PORN) estableix que es podrà definir un radi de fins a 40 m a l'entorn de fonts i brolladors en els quals no siga permesa l'edificació ni les actuacions que pogueren perjudicar la qualitat de les aigües o el manteniment de l'aqüífer.

Per alta banda, les característiques geològiques dels terrenys on es pretén construir l'hotel (formats per margues, argiles i algeps, molt problemàtics per a la cimentació) fan desaconsellable tècnicament l'excavació en profunditat per a formar plantes sota rasant. Altre problema afegit és la proximitat del nivell freàtic, que es troba a una profunditat entre 3 i 6 metres.

A més dels problemes per als propis edificis construïts, l'excavació d'una planta subterrània com la que es pretén amenaçaria seriosament el talús situat en la cara nord dels xalets, que en alguns punts dista només 3,5 del pla de façana, i també posaria en perill greu el manteniment dels tres xalets que el projecte diu voler conservar (edificis catalogats i protegits per la normativa del Parc Natural).

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que, com més s'estudia en profunditat el projecte de la Diputació d'Alacant, més clarament es manifesta la insostenibilitat ambiental, social i econòmica de l'hotel que volen construir.


>>>VEURE PRESENTACIÓ SOBRE SOTERRANI HOTEL

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural