La font de la Font Roja, en perill

El soterrani de l'hotel de la Font Roja és una amenaça molt greu per a la pròpia font

L'excavació del soterrani destruiria la conducció que du l'aigua des del naixement fins a la font, per baix dels antics xalets


Alcoi, 26/maig/2010

El projecte de l'hotel de la Font Roja elaborat per la Diputació d'Alacant no disposa de cap estudi geotècnic; per tant, no s'ha analitzat la possibilitat real de construir una planta subterrània, a pesar dels problemes greus que podria ocasionar l'excavació de la zona afectada.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha pogut consultar un estudi geotècnic de la zona afectada, realitzat fa quatre anys per Geolevante SL a petició de l'Ajuntament d'Alcoi. Aquest estudi, encara que no contemplava la construcció de cap soterrani, sí que oferia algunes dades molt preocupants pel que fa a les característiques del terreny i a la situació de l'alcavó que condueix l'aigua a la pròpia font Roja.

Així, el treball constata que la parcel·la on es vol construir el complex hoteler està travessada, a una profunditat aproximada de 2,8 m respecte a la rasant del solar, per una séquia per la que discorre una tuberia que condueix l'aigua del naixement de la font Roja fins a la mateixa font.

Cal tindre en compte que la construcció del soterrani de l'hotel implicaria excavar i buidar el terreny a més de 4 metres i mig de profunditat (el sòl del soterrani es troba a 4 metres de profunditat respecte a la rasant; s'hi hauria d'afegir l'excavació d'uns 70 cm més per a la solera de formigó).

Les repercussions que l'excavació de la planta subterrània podria tindre sobre la font Roja són molt preocupants. Aquesta preocupació es recull en l'estudi geològic "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador" (redactat pel geòleg Sr. Carlos Couzo):

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

També es fa referència a aquest greu problema en un informe realitzat per l'arquitecte Sr. Joan Josep Moya:

"No hay que olvidar que la naturaleza impermeable de las capas arcillosas que atraviesan el espacio subterráneo de los "chalets" son las que permiten que las aguas procedentes del barranco de la "Cova Gelada" se conduzcan y afloren en la fuente que da nombre al paraje. Debe alertarse del riesgo que supone para la continuidad de la Font Roja alterar la composición de las capas freáticas subterráneas, pues la construcción de un sótano lineal equivaldría a la interposición de una barrera artificial de 150 metros de longitud y al menos 3 metros de altura".

Entenem, en conseqüència, que l'obra prevista és una amenaça real per a la permanència de la font Roja, que els redactors del projecte de l'hotel ni tan sols han tingut en compte. Cal recordar que la normativa del Parc Natural (art. 19 del PORN) estableix que es podrà definir un radi de fins a 40 m a l'entorn de fonts i brolladors en els quals no siga permesa l'edificació ni les actuacions que pogueren perjudicar la qualitat de les aigües o el manteniment de l'aqüífer.

Per alta banda, les característiques geològiques dels terrenys on es pretén construir l'hotel (formats per margues, argiles i algeps, molt problemàtics per a la cimentació) fan desaconsellable tècnicament l'excavació en profunditat per a formar plantes sota rasant. Altre problema afegit és la proximitat del nivell freàtic, que es troba a una profunditat entre 3 i 6 metres.

A més dels problemes per als propis edificis construïts, l'excavació d'una planta subterrània com la que es pretén amenaçaria seriosament el talús situat en la cara nord dels xalets, que en alguns punts dista només 3,5 del pla de façana, i també posaria en perill greu el manteniment dels tres xalets que el projecte diu voler conservar (edificis catalogats i protegits per la normativa del Parc Natural).

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que, com més s'estudia en profunditat el projecte de la Diputació d'Alacant, més clarament es manifesta la insostenibilitat ambiental, social i econòmica de l'hotel que volen construir.


>>>VEURE PRESENTACIÓ SOBRE SOTERRANI HOTEL

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Aquest hotel és una ruïna

L'hotel projectat en la Font Roja generaria unes pèrdues anuals de prop de 170.000 euros

Un informe econòmic encarregat per "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", basat en dades contrastades, demostra la inviabilitat econòmica del complex hoteler


Alcoi, 19/maig/2010

Un informe econòmic encarregat per l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" acredita la falta de viabilitat econòmica de l'hotel que l'Ajuntament d'Alcoi i la Diputació d'Alacant pretenen construir en el cor del Parc Natural.

Aquest informe, dirigit per l'economista Moisés Hidalgo (professor d'Economia Ambiental i d'Economia Turística i Desenvolupament de la Universitat d'Alacant) analitza i revisa l'Estudi de Viabilitat Econòmica presentat pels promotors de l'hotel i comprova que els nivells d'ocupació que aquests calculen per a l'hotel estan clarament inflats, molt per damunt dels nivells previsibles d'acord amb les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Mentre que l'estudi aportat per la Diputació d'Alacant preveu un nivell d'ocupació del 61% (xifra que no justifica en cap moment), la revisió realitzada calcula que l'ocupació mitjana seria quasi la meitat: el 31,54% (1).

Aquesta xifra del 31,54 € sembla més creïble, ja que les dades d'ocupació d'alguns establiments hotelers d'Alcoi no arriben a una ocupació del 40% i les recents declaracions de representants locals del sector hoteler són alarmants. Així mateix, la ubicació elegida per a l'hotel i la distància al centre urbà d'Alcoi, aconsellaria fer unes previsions d'ocupació com si es tractara d'un allotjament de turisme rural, les quals són encara més baixes.

A més, l'estudi presentat per la Diputació parteix d'uns preus d'allotjament també inflats, ja que tenen com a referència els fixats per a l'Hotel Alahuar (en la Vall de Laguart), que ofereix un nivell de prestacions molt superior: habitacions dobles en primera planta amb bany i estil propi; vil·les adosades; i vil·les adosades tipus dúplex amb jacuzzi i bany singular. Pel que fa a la Font Roja, serien habitacions dobles amb bany incorporat i amb una superfície entre 22 i 35 m2.

Per altra banda, tant els costos de personal com els costos d'inversió per a equipament en mobiliari i instal·lacions incloses en el projecte de la Diputació estan infravalorats; i el mateix ocorre amb els costos financers, que si es modificaren perquè foren més consistents i adaptats a la situació real actual, obligarien a augmentar en un 71% el cànon que hauria de pagar el concessionari del complex hoteler.

La revisió de l'Estudi de Viabilitat de la Diputació d'Alacant arriba a una conclusió demolidora: fins i tot admetent el nivell d'ocupació mitjà de la província d'Alacant (molt superior a una estimació realista), les pèrdues abans d'impostos serien de quasi 170.000 € anuals, per la qual cosa el complex hoteler seria inviable econòmicament.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" considera que aquest treball confirma que el projecte d'hotel no té cap sentit, ni pot garantir el manteniment dels llocs de treball que promet, sinó que respon únicament a una cabuderia política de Miguel Peralta, secundat per l'alcalde d'Alcoi i pel president de la Diputació d'Alacant. És evident que si aquestes persones arriscaren els seues diners —i no els del conjunt dels ciutadans— el projecte de l'hotel de la Font Roja ja s'hauria enterrat fa temps. De fet, quan el projecte es va licitar l'any 2008 perquè pogueren presentar les seus ofertes les empreses privades, només se'n va presentar una, que a més comptava amb un administrador que havia comés anteriorment una estafa urbanística.

L'informe econòmic que revisa l'Estudi de Viabilitat de la Diputació s'ha inclòs en les al·legacions presentades per "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", en les quals s'aborden també altres arguments sobre la insostenibilitat social i ambiental del projecte.


Notes:
1. Per arribar a aquesta xifra, la revisió parteix de les dades recents d'ocupació mitjana dels establiments hotelers de la província d'Alacant, que és del 56,33%. Aquesta xifra encara s'ha de reduir més, ja que el grau d'ocupació hotelera de l'interior és menor que el del conjunt de la província, que està esbiaixat a l'alça per l'efecte de les ciutats turístiques de la costa: Benidorm, Dénia, Xàbia, Calp, Alacant, etc. (segons dades disponibles de la Cambra de Comerç d'Alacant per a l'any 2005 —únic localitzat—, el grau d'ocupació hotelera de l'interior era el 56% de l'aconseguit en el conjunt de la província).

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

12.200 firmes contra l'hotel de la Font Roja

L'Assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" presenta en la Conselleria de Medi Ambient 12.200 firmes contra l'hotel


10/maig/2010

Un grup de membres de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" s'han desplaçat aquest matí a València per presentar en la Conselleria de M
edi Ambient 12.200 firmes contra la construcció d'un hotel en el cor del Parc Natural de la Font Roja.

Mentre que una part del grup s'ha dirigit al registre de la Conselleria per donar entrada a un e
scrit acompanyat de les firmes, la resta ha desplegat en l'exterior de l'edifici dos pancartes amb el lema "SOS Font Roja. Hotel fora del Parc Natural!".

Des de l'inici de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", en juny de 2008, aquesta ha obtingut l'adhesió de desenes d'entitats socials, culturals, sindicals i polítiques -fonamentalment de les comarques de l'Alcoià i el Comtat- i ha dut endavant nombroses iniciatives per tal de divulgar el greu impacte econòmic, social i ambiental que tindria la construcció d'aquest hotel en el paratge de la Font Roja.

Entre les iniciatives dutes a terme dins d'aquesta campanya, destaquen la realització de diversos actes informatius, la presència en els mitjans de comunicació, l'edició de material divulgatiu, l'edició i enviament de postals contra l'hotel a la Conselleria de Medi Ambient o diverses mobilitzacions ciutadanes, entre les quals destaca la concentració de 3.000 persones a Alcoi amb el lema "Hotel Fora del Parc Natural", el 28/07/2008.

Amb la presentació d'aquestes firmes es pretén que la Conselleria de Medi Ambient tinga en compte l'important rebuig social contra l'hotel que el Govern municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant volen construir al Parc Natural.

El projecte del complex hoteler va eixir a exposicó pública mitjançant un anunci publicat en el DOCV el passat dia 7 d'abril. Recentment els membres de "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" han elaborat uns models d'al·legacions resumides per possibilitar que els ciutadans manifesten novament la seua oposició al projecte. Aquestes al·legacions seran també enviades aquesta setmana a la Conselleria de Medi Ambient.

Així mateix, l'assemblea prepara també unes al·legacions més extenses i documentades, que es presentaran a la Conselleria acompanyades de diversos informes tècnics que demostren que el projecte hoteler és il·legal, econòmicament inviable i ambientalment i socialment insostenible.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Presenta les teues al·legacions contra l'hotel

Al·legacions contra l'hotel de la Font Roja


El 7 d'abril es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci de la Conselleria de Medi Ambient pel qual s'inicia la informació pública de la sol·licitud d'autorització ambiental integrada i declaració d'impacte ambiental de l'hotel que es pretén construir en l'àrea del santuari de la Font Roja, en el cor del Parc Natural.

Ens sembla molt important que es presenten a la Conselleria de Medi Ambient moltes al·legacions contra aquest projecte. Per això, hem preparat 10 al·legacions, cadascuna basada en un motiu diferent d'oposició a la construcció de l'hotel.

Què et demanem?
  • Que et descarregues les al·legacions (en format de text o en pdf) i les imprimisques
  • Que afegisques les teues dades en les 10 al·legacions i les signes
  • Que ens les faces arribar abans del dijous 13 de maig (en el document s'indiquen els llocs on presentar-les)
Costa molt poca faena i és important. Col·labora, en defensa de la Font Roja!

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural