Manifest La Font Roja també és nostra. 28.07.08

Estem ací perquè ens estimem la Font Roja.

Som molta gent i molt diversa, amb el suport de moltes entitats, els qui ens hem ajuntat hui amb un objectiu comú: defensar el paratge de la Font Roja d’un projecte que l’amenaça; que amenaça la conservació dels seus valors naturals; que amenaça també els usos públics tradicionals; que amenaça el patrimoni cultural i la memòria de tots i totes.

La Font Roja no és un lloc qualsevol; és una petita joia amb un gran valor natural. Ja des del segle XIV es van acordar les primeres mesures per a protegir-la; i ara fa ja més de vint anys que va ser declarada parc natural, el primer parc natural de l’interior valencià.

També fa quasi trenta anys que es va aconseguir la recuperació de tot l’espai del paratge per a l’ús públic de tots els seus visitants. Sense que ja no hi haguera, per fi, usuaris de primera i de segona categoria.

Esperàvem —o almenys, desitjàvem— que amb aquestes mesures el futur de la Font Roja ja no correria cap perill més; també aspiràvem que els nostres fills pogueren gaudir del paratge com ho hem pogut fer nosaltres.

Ara veiem que no és tan fàcil, que cal continuar estant alerta. Que sempre hi ha qui vol posar els interessos mesquins d’uns pocs per davant dels interessos del conjunt de la societat.

El projecte d’un gran hotel de luxe en el mateix cor del Parc Natural és una amenaça de primer ordre, ja que provocaria un impacte ambiental i paisatgístic molt greu en una àrea especialment sensible. La construcció i funcionament de l'hotel en aquest punt trencaria el seu delicat equilibri ambiental: amb més soroll, més trànsit, més consum d’aigua i energia, menys silenci, la previsible tala de carrasques centenàries per accedir a l’aparcament subterrani, el perill d’afecció a l’alcavó de la pròpia font, la construcció de noves infraestructures i un llarg etcètera que no podem consentir.

El projecte (que, per cert, l’Ajuntament continua amagant) suposaria també privatitzar una part important del paratge durant un període de 40 anys, ampliable a 60. Sobre les condicions per a l’empresa, només cal tindre en compte una frase del plec de condicions: se li permet disposar de "tots els espais pròxims on es pretenga desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb l'ús hoteler". És a dir, un autèntic regal per a l’empresa en detriment de l’ús públic i de l'accessibilitat per part dels visitants del Parc Natural.

Les facilitats per a l’hotel contrasten amb les limitacions que ja s'estan posant als usuaris actuals del paratge i als serveis essencials del parc natural. Un bon exemple d'això és la supressió dels paellers o l’expulsió de la brigada de manteniment que ocupava part dels antics xalets.

Demanem, per tant, que es conserven i rehabiliten aquests xalets, sense augmentar ni el volum ni les altures, per a destinar-los als serveis públics que requereixen el Parc Natural i els seus visitants.

Recordem també que hi ha alternatives turístiques menys impactants i socialment més beneficioses que un complex turístic, amb un hotel de luxe de més de 50 habitacions, en el cor de la Font Roja.

Hi ha raons més que suficients per a continuar mobilitzant-se en defensa de la Font Roja. Aquesta concentració no és cap final, sinó que és l’inici d’una campanya en la qual recorrerem a tots els mitjans possibles i que no acabarà fins que aquest projecte siga totalment descartat.

Si hui en som molts, la pròxima convocatòria hem de ser encara molts més.

La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!Estamos aquí porque estimamos la Fuente Roja.

Somos mucha gente y muy diversa, con el apoyo de muchas entidades, quienes nos hemos juntado hoy con un objetivo común: defender el paraje de la Fuente Roja de un proyecto que le amenaza; que amenaza la conservación de sus valores naturales; que amenaza también los usos públicos tradicionales; que amenaza el patrimonio cultural y la memoria de todos y todas.

La Fuente Roja no es un lugar cualquiera; es una pequeña joya con un gran valor natural. Ya desde el siglo XIV se acordaron las primeras medidas para protegerla; y ahora hace ya más de veinte años que fue declarada parque natural, el primer parque natural del interior valenciano.

También hace casi treinta años que se consiguió la recuperación de todo el espacio del paraje para el uso público de todos sus visitantes. Sin que ya no hubiera, al fin, usuarios de primera y de segunda categoría.

Esperábamos (o al menos, deseábamos) que con estas medidas el futuro de la Fuente Roja ya no correría ningún peligro más; también aspirábamos que nuestros hijos pudieran disfrutar del paraje como lo hemos podido hacer nosotros.

Ahora vemos que no es tan fácil, que hace falta continuar estando alerta. Que siempre hay quien quiere poner los intereses mezquinos de unos pocos por delante de los intereses del conjunto de la sociedad.

El proyecto de un gran hotel de lujo en el mismo corazón del Parque Natural es una amenaza de primer orden, puesto que provocaría un impacto ambiental y paisajístico muy grave en una área especialmente sensible. La construcción y funcionamiento del hotel en este punto rompería su delicado equilibrio ambiental: con más ruido, más tránsito, más consumo de agua y energía, menos silencio, la previsible tala de carrascas centenarias para acceder a un aparcamiento subterráneo, el peligro de la propia fuente, la construcción de nuevas infraestructuras y un largo etcétera que no podemos consentir.

El proyecto (que, por cierto, el Ayuntamiento continúa escondiendo) supondría también privatizar una parte importante del paraje durante un periodo de 40 años, ampliable a 60. Sobre las condiciones de adjudicación, sólo hace falta tener en cuenta una frase del pliego de condiciones: se le permite disponer de "todos los espacios próximos dónde se pretenda desarrollar cualquier actividad relacionada con el uso hotelero". Es decir, un auténtico regalo para la adjudicación con menoscabo del uso público y de la accesibilidad por parte de los visitantes del Parque Natural.

Las facilidades para el hotel contrastan con las limitaciones que ya se están poniendo a los usuarios actuales del paraje y a los servicios esenciales del parque natural. Un buen ejemplo de esto es la supresión de los 'paelleros' o la expulsión de la brigada de mantenimiento que ocupaba parte de los antiguos chalés.

Pedimos, por lo tanto, que se conserven y rehabiliten estos chalés, sin aumentar ni el volumen ni las alturas, para destinarlos a los servicios públicos que requieren el Parque Natural y sus visitantes.

Recordamos también que hay alternativas turísticas menos impactantes y socialmente más beneficiosas que un complejo turístico, con un hotel de lujo de más de 50 habitaciones, en el corazón de la Fuente Roja.

Hay razones más que suficientes para continuar movilizándose defiende de la Fuente Roja. Esta concentración no es ningún final, sino que es el inicio d’una campaña en la cual recurriremos a todos los medios posibles y que no acabará hasta que este proyecto sea totalmente descartado.

Si hoy somos muchos, la próxima convocatoria debemos ser todavía muchos más.

La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!